Värdegrund

Introduktion

Vi kommer här presentera den idégrund från vilken verksamheten inom Wale Wale Sweden tar avstamp. De områden som kommer beröras är demokrati, deltagande, genus och jämlikhet, och kommunikation. Utifrån dessa områden klargör vi även vilken position Wale Wale Sweden har inom dessa frågor samt vilka tillvägagångssätt och metoder organisationen väljer att sträva efter. Denna text fungerar som en guide både för medlemmar och utomstående om vad Wale Wale Swedens ståndpunkt är, och utifrån vilka tankar och tillvägagångssätt organisationen ämnar verka.

Demokrati

Wale Wale Sweden vill vara delaktiga i en process som går ut på att stärka de demokratiska strukturerna i det kenyanska samhället.  Wale Wale Swedens ambition är att vara en del i en bred demokratiseringsprocess i de områden där vi verkar, vilket i första hand är Kenya. Wale Wale Sweden ämnar bidra genom att erbjuda olika kanaler och forum genom vilka unga människor får möjlighet till att följa, diskutera, delta och påverka dessa olika demokratiska processer. Vår ambition är inte att tillämpa eller påtvinga en europeisk eller västerländsk modell för parlamentarisk demokrati på det kenyanska samhället. Istället tror vi på demokratiska processer som bygger på folkligt deltagande, öppenhet och diskussion med en vision om att nationer som Kenya ska hitta egna sätt att utforma demokratiska strukturer. Vår del i denna mycket långsiktiga vision är att verka för ökad medvetenhet och skapa forum för diskussion kring dessa frågor. En av förutsättningarna för att Wale Wale Sweden ska ingå i samarbete med kenyanska organisationer är att de ska vila på demokratiska strukturer som tydligt genomsyrar hela verksamheten. Detta bör framgå tydligt i organisationens stadgar och ramdokument, och framförallt vara tydligt förankrat och tillämpat i den dagliga verksamheten. På detta sätt tror vi att ungdomar övas i demokratiskt arbete och i att arbeta utifrån demokratiska arbetssätt. Att arbeta efter demokratiska principer går också att koppla ihop till vår övertygelse om att hållbara och effektiva projekt byggs på ett genuint deltagande från de intressenter som berörs av verksamheten.

Deltagande

En av anledningen till att Wale Wale Sweden startades var för att uppmärksamma problematiken som idag finns kring att driva utvecklingsarbete som bygger på demokratiskt deltagande, och att genom vårt arbetssätt vara ett föredöme för hur detta bör ske. För att utvecklingsarbete ska vara hållbart behövs lokal förankring och deltagande, såväl i praktiken som i teorin. De ungdomar som Wale Wale Sweden genom sina samarbetspartners vill arbeta med skall vara delaktiga i att utforma sin egen utveckling och ha inflytande i beslutsprocesser som berör dem. För att säkerställa jämlikhet är det viktigt att alla ungdomar ges möjlighet att göra sin röst hörd och att alla känner till sina rättigheter. Wale Wale Sweden anser att ambitioner för att kunna bedriva ett inkluderande utvecklingsarbete inte alltid efterföljs. Ett allt för toppstyrt arbete kan leda till ett porträtterande av mottagare som offer och bidra till en ökad polarisering mellan givare och mottagare, men även inom organisationen. Genom den egna verksamheten väljer Wale Wale Sweden endast att samarbeta med andra organisationer som delar vår värdegrund och som aktivt genom praktiska strukturer bedriver ett arbete där det är tydligt att deltagare inkluderas och på vilket sätt detta sker.

Genus och jämlikhet

Wale Wale Sweden har ett genusperspektiv i allt arbete vilket innebär att organisationen inte gör skillnad på individer baserat på kön, men även att alla olika könstillhörigheter inkluderas i arbetet. Det är viktigt att vara medveten om de strukturer som finns i samhället, men även att se individens agerande inom strukturerna samt hur dessa reproducerar varandra. För att skapa hållbar social utveckling behöver inte bara den utsatta gruppen vara del av arbetet, utan även andra grupper som kan tänkas bidra i reproduceringen av utsatthet. Därför finns ett helhetstänk inom organisationens arbete som innebär ett nära samarbete för att uppnå jämställdhet och jämlikhet. Wale Wale Sweden är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, och behandlar alla sina medlemmar jämlikt oavsett kön, religion, etnicitet, sexuell läggning eller ålder. Dock är arbetet i nuläget fokuserat på utvecklingsarbete för ungdomar, men även inom denna målgrupp finns åldersskillnader. För att möjliggöra för alla inom målgruppen att utvecklas enligt egen förmåga är det av stor vikt att vara lyhörd för situationer som kan uppstå på grund av olikheter. Wale Wale Sweden ska aktivt skapa en trygg miljö där det råder ömsesidig respekt mellan ungdomar.

Kapacitetsbyggande

Wale Wale Sweden bedriver ett kapacitetsinriktat förhållningssätt till utveckling. Detta innebär att organisationen fokuserar på att skapa möjligheter för målgruppen utifrån de kapaciteter som målgruppen har. Förhållningssätten belyser vikten av att förstå de hinder som ligger i vägen för målgruppens utveckling, både på en strukturell och en individuell nivå. Således bör fokus för arbetet vara att öka målgruppens färdigheter, så att dess aktörer på lång sikt kan ta sig förbi orsakerna till deras utsatthet. Wale Wale Sweden vill utifrån detta förhållningssätt samarbeta med organisationer som bedriver utvecklingsarbete som syftar till att främja de färdigheter, kompetenser och förmågor som ungdomar i utsatta miljöer besitter. Detta innebär till exempel etablerande av förhållanden som tillåter individer att delta i sin egen och verksamhetens utveckling och där arbetet ses som en process där lärande och deltagande uppmuntras och förespråkas. Här poängteras även betydelsen av transparens och ömsesidigt ansvarstagande.

Wale Wale Sweden anser att det även är viktigt att ta vara på och använda lokal kunskap och färdigheter, både i givarlandet och mottagarlandet. Utveckling är en ständigt pågående process och Wale Wale Sweden kommer i sitt arbete att använda kunskap och färdigheter som finns i Sverige i kombination med de som finns på plats hos samarbetspartners. Utöver detta är det även viktigt att belysa att kapacitetsbyggande ofta är situationsanpassat. Därför är det viktigt att arbetet sker med hänsyn till att olika individer och kontexter kräver olika åtgärder.

Kommunikation

I Wale Wale Swedens arbete är det viktigt hur målgruppen, i detta fall ungdomar i utsatta miljöer, representeras och presenteras i utvecklingsarbete. Målgruppen skall visas respekt och uppmärksammas för sina möjligheter och inte för sina brister. Organisationens samarbetspartners ska dela denna värdegrund inkluderande demokrati, deltagande, genus och jämlikhet samt kapacitetsbyggande; och målgruppen skall presenteras därefter. Detta är viktigt både inom organisationens arbete och hur det kommuniceras utåt till medlemmar och till omvärlden. Kommunikationsarbetet är även en del i Wale Wale Swedens roll som opinionsbildare, där ovan beskrivna värderingar representerar organisationens perspektiv på hur globalt utvecklingsarbete bör ske.